Jak zostać tłumaczem przysięgłym słoweńskiego?

MIW 03.11.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka słoweńskiego?


Kim jest tłumacz języka słoweńskiego, zapewne wiadomo powszechnie. Jest to osoba dobrze znająca język, być może absolwent kierunku lingwistycznego bądź filologicznego, która tłumaczy teksty z języka polskiego na słoweński lub odwrotnie.

Wymagania, jakie musi spełniać, to wykazywanie bardzo dobrej znajomości języka, umiejętność poprawnego odszyfrowania kontekstu i dobrania pasujących odpowiedników. Kim jest jednak tłumacz przysięgły? To sprawa bardziej skomplikowana. Tłumacz przysięgły to osoba, która musi spełnić szereg wymagań, aby mogła zostać dopuszczona do złożenia przysięgi polskiemu Ministrowi Sprawiedliwości. Dopiero wtedy staje się uprawniona do tłumaczenia dokumentów tak, aby można było je złożyć w polskich urzędach czy w sądzie.

Jakie wymagania musi spełniać tłumacz przysięgły języka słoweńskiego?

Jak łatwo się domyślić, tłumacz przysięgły języka słoweńskiego musi posiadać podobne kompetencje jak tłumacz zwykły tego języka. Dodatkowo musi wykazywać się znajomością terminologii prawniczej oraz zagadnień prawa, niezbędnych do odpowiedniej interpretacji i przetłumaczenia dokumentu. To, czy wymienione kompetencje osiągnęły już poziom odpowiedni, by osoba aspirująca do zawodu tłumacza przysięgłego mogła go pełnić, określa się podczas egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Podczas etapu pisemnego kandydaci na tłumaczy przysięgłych języka słoweńskiego otrzymują do przetłumaczenia cztery teksty – dwa w języku polskim i dwa w języku słoweńskim. Ich zadaniem jest przetłumaczyć te teksty w cztery godziny. Osoby, które uzyskają co najmniej 150 punktów na 200 możliwych, przechodzą do etapu ustnego. Ten z kolei sprawdza umiejętności w zakresie aż dwóch typów tłumaczeń – tłumaczenia konsekutywnego i tłumaczenia 'a vista'. Tłumaczenie konsekutywne, inaczej następcze, polega na tym, że kandydat na tłumacza przysięgłego wysłuchuje tekstu w języku polskim we fragmentach i po każdej części tłumaczy usłyszane słowa na język słoweński. Tłumaczenie a vista różni się tym, że tłumacz otrzymuje tekst w formie pisanej, w języku słoweńskim. Czytając go, jednocześnie wypowiada jego przekład na język polski.

Obydwa typy tłumaczenia ustnego sprawdzają szybkość myślenia, umiejętność skupienia się i podzielności uwagi. Osoby, które wykażą się tymi kompetencjami i uzyskają co najmniej 150 na 200 punktów z etapu ustnego, zdają cały egzamin. Nie jest to jeszcze koniec całego procesu – zdanie egzaminu to tylko jeden z sześciu warunków, jakie musi spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego. Pozostałe to:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego UE/EFTA,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność,
  • ukończenie studiów wyższych z tytułem magistra.

Osoby spełniające wszystkie wyżej podane warunki mogą złożyć ślubowanie Ministrowi Sprawiedliwości. Po dokonaniu tej czynności zostają wpisane na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymują własną pieczęć i mogą rozpocząć praktykę.

Praktykujący tłumacze przysięgli języka słoweńskiego

W Polsce pracuje jedenastu tłumaczy przysięgłych języka słoweńskiego.

Zdecydowana większość z nich może pochwalić się sporym doświadczeniem, sięgającym nawet piętnastu lat. Są oczywiście osoby, które praktykę rozpoczęły stosunkowo niedawno – ostatnia z nich w roku 2014. Trzeba jednak zaznaczyć, że żadna z tych osób nie podchodziła do egzaminu. Zdobyła je jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego bądź na zasadzie „przepisania” uprawnień zdobytych na Słowenii.

Nie można więc stwierdzić nic na temat jego poziomu trudności czy zdawalności. Nikt bowiem nawet nie próbował swoich sił, nie chciał sprawdzić, czy jego znajomość języka i pozostałe wymagane kompetencje są na wystarczająco wysokim poziomie, by móc wypełniać funkcję tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego.

Można więc stwierdzić, że na praktykujących tłumaczach można polegać – swoją funkcję wykonują od kilku lub kilkunastu lat, spotkali się z wieloma przypadkami i w wielu sytuacjach potrafią sobie poradzić.

Może warto by było zainteresować się językiem słoweńskim i zasilić grono tłumaczy przysięgłych tego języka?